Rekrutacja 2022

Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

odbędzie się w dniach: 1 marca – 31 marca 2022 r. z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Link do systemu rekrutacji http://gminawolomin.podstawowe.vnabor.pl  jest dostępny również na stronach ZEASiP i Urzędu Miasta od 1 marca 2022 r.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych. Kandydaci spoza obwodu biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wypełnione zgłoszenie/wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć do wybranej szkoły podstawowej lub podpisać w systemie Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku w systemie Profilem Zaufanym jest jednoznaczne ze złożeniem zgłoszenia/wniosku i nie wymaga składania formy papierowej.

Terminy rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 określa Zarządzenie Burmistrza Nr 32/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnymTerminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
Złożenie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych 1 marca
2022 r.
31 marca
2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 5 kwietnia 2022 r.
do godz. 11.00
Złożenie potwierdzenia woli zapisania dziecka do szkoły publicznej, do której zostało zakwalifikowane, 
w formie oświadczenia 
5 kwietnia
2022 r.
22 kwietnia
2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 26 kwietnia 2022 r.
do godz. 11.00

Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnymTerminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
Złożenie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych 16 maja
2022 r.
20 maja
2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 24 maja 2022 r.
do godz. 11.00
Złożenie potwierdzenia woli zapisania dziecka do szkoły publicznej, do której zostało zakwalifikowane, w formie oświadczenia 25 maja
2022 r.
27 maja
2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 30 maja 2022 r.
do godz. 11.00 

Teresa Kowalczyk

Dyrektor

Szkoły Podstawowej
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
w Czarne
j