Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Czarnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spczarna.wolomin.org

Data publikacji strony internetowej: 24.02.2021 r.

Data ostatniej aktualizacji: 17.01.2023 r.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione

  • nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst, zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia 03.02.2021 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej o kontakt.

Osobami kontaktowymi są:

  • Rafał Jurewicz, e – mail: szkola.czarna@op.pl
  • Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 787 – 81 – 51;
    e – mail: sekretariat.spczarna@wolomin.org
  • Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

05 – 200 Czarna, ul. Witosa 52

tel.: 22 787 – 81 – 51

e – mail: sekretariat.spczarna@wolomin.org

strona internetowa: www.spczarna.wolomin.org

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Czarnej posiada dwa podjazdy dla osób niepełnosprawnych, znajdujące się wejściach do sali gimnastycznej. Pokonując podjazd dla niepełnosprawnych możemy swobodnie dostać się gabinetu Dyrektora, Wicedyrektora, sekretariatu, oraz świetlicy szkolnej.

Do pozostałych części szkoły prowadzą schody. Szkoła nie posiada windy, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz toalety przystosowanej dla osoby niepełnosprawnej.

Na parkingu szkolnym wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.