Projekty edukacyjne/innowacje

https://instaling.pl/

Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego „INSTA.LING” w Szkole Podstawowej im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Czarnej

 1. Czas realizacji: od roku szkolnego 2021/2022 prowadzona systematycznie w klasach V,VI,VII, VIII szkoły podstawowej.
 2. Miejsce innowacji: Szkoła Podstawowa im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Czarnej
 3. Rodzaj innowacji: metodyczna
 4. Motywacja wprowadzenia innowacji: Innowacja „Insta.Ling” jest wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla drugiego etapu edukacyjnego. Główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba utrwalania języka angielskiego z wykorzystaniem TIK.
 5. Finansowanie: innowacja jest darmowa, nauczyciel rejestruje się na platformie Insta.Ling.
 6. Czym jest Program Insta.Ling dla Szkół?

InstaLing to strona www do skutecznej nauki słówek. Aplikacja Insta.Ling powstała jako odpowiedź na potrzebę efektywnej nauki słówek. Jej podstawowym założeniem jest skłonienie uczniów do krótkiej, kilku- bądź kilkunastominutowej, ale systematycznej codziennej pracy. Aplikacja Insta.Ling powstała jako odpowiedź na potrzebę efektywnej nauki słówek. Jej podstawowym założeniem jest skłonienie uczniów do krótkiej, kilku- bądź kilkunastominutowej, ale systematycznej codziennej pracy. Nauka odbywa się w ciekawej i nienużącą formie quizu, który indywidualnie dobiera poziom trudności do aktualnych umiejętności ucznia, dzięki czemu dziecko nie jest ani przytłoczone nadmiarem nowego materiału, ani nie traci czasu na powtórki słówek, które już świetnie zna.

Aplikacja nie wymaga również instalacji żadnego oprogramowania – jest dostępna on-line za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dzięki temu można jej używać nie tylko w domu, lecz również na wyjeździe. Nie tylko na komputerach stacjonarnych, lecz również na tabletach i telefonach komórkowych.

 1. Jak wygląda nauka z Insta.Ling?

Uczeń rozpoczyna pracę z niewielkim zestawem nowych słówek do nauki. Nauka realizowana jest poprzez quiz, w którym uczeń dopasowuje słówka bądź frazy do zdania wyświetlonego na ekranie. Aplikacja uwzględnia więcej niż jedną prawidłową odpowiedź, pozwalając na stosowanie synonimów. W przypadku błędu wyświetlana jest poprawna odpowiedź. Aplikacja pozwala również na odsłuchanie wymowy każdego słowa, przygotowanej przez profesjonalnego lektora.

Program zbiera szczegółowe informacje na temat prawidłowych odpowiedzi i błędów związanych z każdym słówkiem i dostosowuje poziom trudności do każdego ucznia indywidualnie. Dzięki temu słówka, z którymi uczeń nie ma żadnych problemów, pojawiają się rzadziej, a uczeń może poświęcić więcej uwagi tym problematycznym.

Pojedyncza sesja trwa od kilku do kilkunastu minut. Zarówno rodzice jak i nauczyciele mają wgląd w raporty z postępów dzieci. Raporty obejmują systematyczność pracy i stopień opanowania materiału. Dostęp do raportów pozwala rodzicom włączyć się w motywowanie dzieci do systematycznej pracy.

 1. Co Insta.Ling daje Nauczycielowi?

Od początku wdrażania Insta.Ling pozwala nauczycielowi na obiektywną ocenę systematyczności pracy ucznia w domu. Nauczyciel ma dostęp do raportu systematyczności, który pokazuje którego dnia dany uczeń pracował. Kolejnymi korzyściami są poprawa poziomu przyswojenia słówek przez uczniów oraz zwiększenie ich pewności siebie w posługiwaniu się językiem obcym. Po realizacji pełnego wdrożenia Insta.Ling umożliwia nauczycielowi realizację większej ilości materiału na lekcjach, gdyż słownictwo jest wprowadzane poza klasą. Nauczyciel może tak zaplanować pracę z Insta.Ling, aby uczniowie poznali słownictwo potrzebne w następnym rozdziale odpowiednio wcześniej, i dzięki temu skupić się na nauczaniu gramatyki, konwersacjach i złożonych koncepcjach używania języka w komunikacji, gdzie wsparcie nauczyciela jest istotne. W nauce pamięciowej słówek Nauczyciela wyręcza Insta.Ling. Dodatkowo Insta.Ling udostępnia narzędzie do generowania kartkówek – gotowych sprawdzianów z wymaganego słownictwa. Jak wygląda codzienna praca z InstaLing od strony Nauczyciela? Nauczyciel korzystający z InstaLing realizuje co tydzień następujące zadania: -Przydziela nowe słówka dla klas -Sprawdza systematyczność pracy i postępy uczniów -W klasie przedstawia uczniom oceny ich pracy w ramach InstaLing oraz oczekiwania co do dalszej nauki z systemem.

 1. Jak wygląda codzienna praca z Insta.Ling od strony ucznia?

Uczeń codziennie loguje się do Insta.Ling za pomocą loginu i hasła przekazanego przez nauczyciela i wykonuje powtórkę około 20 słówek, co średnio zajmuje od 2 do 8 minut. Po każdej wykonanej sesji uczeń dostaje raport z systematyczności i postępów pracy. Ilustracje i więcej informacji o przebiegu sesji ucznia można znaleźć w rozdziale “Uczeń – wykonywanie sesji”.

 1. Cel główny:

-promowanie języka angielskiego wśród uczniów;

–rozwijanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł;

–uatrakcyjnianie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego;

–poszerzanie słownictwa poprzez różnorodne formy pracy z językiem obcym;

–podnoszenie motywacji do nauki języka angielskiego;

– uatrakcyjnianie sposobu nauczania i uczenia się języka;

–ułatwianie zapamiętywania słownictwa.

12. Przewidywane osiągnięcia:

-uczniowie zdobywają nowe umiejętności i podnoszą poziom posiadanych kompetencji kluczowych;

-zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, poprzez wykorzystanie TIK;

-umacniają wiarę w swoje możliwości językowe;

-uczą się motywacji do pracy;

-podejmują działania, które prowadzą do wzbogacenia czynnego i biernego zasobu słownictwa uczniów;

-poszerzają nowe słownictwo.

Nauczyciel:

– poprawia jakość pracy szkoły;

– wykorzystuje TIK;

– wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły poprzez uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć;

– buduje pozytywny wizerunek szkoły wśród uczniów i rodziców jako placówki dbającej o językowy rozwój swoich wychowanków.

13. Ewaluacja:

Ewaluacja innowacji będzie realizowana pod koniec każdego roku szkolnego. Na bieżąco prowadzona będzie obserwacja pracy i postępów uczniów.

14. Spodziewane efekty:

– rozwój indywidualnych potrzeb uczniów;

– poszerzenie słownictwa;

– umacnianie wiary w swoje możliwości językowe;

– przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.

15. Wpływ na pracę szkoły:

– podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wzbogacenie oferty szkoły;

– rozwój uczniów;

– indywidualizacja nauczania;

– podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów;

– promocja szkoły w środowisku lokalnym.

16. Podsumowanie

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z wprowadzenia nowego sposobu uczenia się słownictwa leksykalnego z języka angielskiego.
Magdalena Waszczuk

https://instaling.pl/

W roku szkolnym 2021/2022 klasa 1 bierze udział w innowacji pedagogicznej wspierającej
rozwój czytelnictwa w klasach I-III pt. „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”.
Celem innowacji pedagogicznej jest rozbudzenie u uczniów ciekawości literackiej,
rozwijanie aktywności czytelniczej oraz doskonalenie czytania ze zrozumieniem i aktywnego
słuchania.
Innowacja składa się z trzech modułów

 1. Podróże małe i duże,
 2. Naukowy zawrót głowy,
 3. Na ratunek

Pierwszoklasiści pod opieką pani Doroty Czajkowskiej oraz pani Magdaleny Żmudy-
Gawron przeczytali lekturę Adama Bahdaja „Pilot i ja”. Następnie uczniowie przystąpili do
realizacji zadań niezbędnych do zaliczenia pierwszego modułu.
Klasa 1 otrzymała certyfikat potwierdzający realizację 1 etapu innowacji pedagogicznej.

Klasa pierwsza bierze udział w ogólnopolskiej akcji „ Dzieci uczą rodziców”. W ramach comiesięcznych lekcji uczniowie dowiadują się wielu ciekawostek związanych z  bezpieczeństwem, tradycjami, symbolami narodowymi, ekologią. W bieżącym roku szkolnym uczniowie wzięli udział w trzech lekcjach, a zdobytą wiedzę przekazali rodzicom w domu. Klasa 1 otrzymała potwierdzenia ze wszystkich zrealizowanych lekcji. Czekamy na następną lekcje i kolejne wyzwania.

Opiekunowie akcji: Dorota Czajkowska Magdalena Żmuda- Gawron

Klasa 2b już drugi rok uczestniczy w autorskim programie edukacyjnym „Warsztaty małego architekta”. Jest on nową oryginalną formą edukacji uczniów. Celem programu jest wprowadzania uczniów w świat kultury i sztuki poprzez kontakt z architekturą. W ramach zajęć odbywają się spotkania z dr inż. arch. Robertem Łucką wykładowcą Politechniki Bydgoskiej. Uczniowie poznają elementarne pojęcia związane z architekturą, uczą się obserwacji dalszej i bliższej przestrzeni, poznają ciekawe obiekty architektury polskiej i światowej.

W roku szkolnym 2021/2022 klasa 1 bierze udział w  projekcie edukacyjnym „Emocja” kształtującym prawidłowe postawy społeczne wśród dzieci w wieku szkolnym.

Celem projektu jest aktywizacja dzieci na zrozumienie emocji i uczuć innych osób oraz  wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.

Projekt składa się z pięciu modułów:

 1. Kraina Kreatywności
 2. Kraina Wyobraźni
 3. Kraina Mocy Słów
 4. Kraina Empatii
 5. Kraina Odwagi.

Uczniowie wykonali z ogromnym zaangażowaniem zadania zawarte w dwóch modułach, z niecierpliwością czekają na kolejne.

Opiekunowie: Magdalena Żmuda-Gawron Dorota Czajkowska

W roku szkoln 2021/2022 klasa 3b bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Europa i ja”. Celem Projektu jest przybliżenie dzieciom w wieku szkolnym  wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie.  Poprzez udział w Projekcie dzieci zdobywają nowe doświadczenia, rozwijają  zainteresowania dotyczące Europy, promują swoją szkolną placówkę oraz nawiązują współpracę z innymi szkołami.

Uczestnicy projektu w każdym miesiącu wykonują zadanie mające na celu przybliżyć im tradycję, kulturę, atrakcję i historię wybranego  państwa.  Do tej pory  uczniowie  z ogromnym zaangażowaniem wykonali już 4 zadania  i w gotowości czekają na kolejne.

Opiekun: Ewelina Milczarek