Klauzula informacyjna RODO dla rodziców i uczniów

Z uwagi na art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679 lub RODO, informujemy, że:

z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, w zakresie przetwarzania danych wynikającego z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szkoła Podstawowa im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Czarnej świetle przepisów prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , tzw. „RODO”) jest administratorem Państwa danych osobowych.

Inspektorem ochrony danych Szkoły Podstawowej im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
w Czarnej jest Pan  Aleksander Jaszczołt, kontakt mailowy: aleksander.jaszczolt@gmail.com

Przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przekazania poniższych informacji (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego  rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.):

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. Podstawą prawną dla przetwarzania danych są:
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz okres nauki, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, a także z odrębnych przepisów (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).
 2. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka.
 3. Do zrealizowania wymienionych wyżej celów wymagamy danych, które pomogą nam Państwa zidentyfikować oraz danych o rozwoju psychofizycznym i stanie zdrowia dzieci. Podanie niezbędnych danych jest obowiązkiem ustawowym (wynika z odrębnych przepisów).
 4. Do Państwa danych ma dostęp placówka Medycyny Pracy w zakresie realizacji właściwej opieki zdrowotnej na podstawie podpisanej umowy powierzenia danych, Towarzystwo Ubezpieczeniowe w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia NNW.
 5. Do Państwa danych ma dostęp firma LIBRUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., al. Korfantego 193 , 40-153 Katowice na podstawie podpisanych umów powierzenia danych. Firma ta obsługuje nasze systemy informatyczne lub udostępnia nam narzędzia informatyczne.
 6. Nie pozyskujemy danych z innych źródeł, niż tylko od Państwa. Nie będziemy przekazywali tych danych poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy – kraje Unii Europejskiej, Norwegia, Liechtenstein, Islandia).
 7. Mogą Państwo złożyć do nas wniosek, dotyczący danych osobowych, o:
 1. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym zgodnie
  z ustawą o systemie oświaty i wydanych do niej aktów prawnych, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych można kontaktować z Panem Aleksandrem Jaszczołtem, kontakt mailowy: aleksander.jaszczolt@gmail.com