Program Reaguj i wspieraj

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli kontynuuje realizację programu Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość Priorytetowym celem programu jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji.

Poniżej załączam tematykę i planowany harmonogram poszczególnych webinarów.

l.p.Tematyka webinarówPlanowany termin emisji
1.Potrzeby psychiczne, społecznei emocjonalne dzieci i młodzieży w okresie pandemii.21.01.2021r.godz.18.00
2.Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks. Atrakcyjne narzędzia i materiały online11.02.2021r.godz.18.00
3.Młodzi użytkownicy internetu –wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy , a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie ?25.02.2021r.godz.18.00
Webinary adresowane do rodziców (czas trwania ok. 40 min.)